Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid, definities van begrippen

(1) Headwave GmbH, Marie-E.-von-Humboldt-Str. 35a, 13057 Berlijn, Duitsland (hierna: "wij" of "Headwave") exploiteert een online winkel voor goederen onder de website https://www.headwave.de. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: "klant" of "u") in de versie die geldt op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

(2) "Consument" in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn handels-, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. "Ondernemer" is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, waarbij een partnerschap met handelingsbekwaamheid een partnerschap is dat bevoegd is tot het verkrijgen van rechten en het aangaan van verplichtingen.

§ 2 Sluiting van overeenkomsten, opslag van de tekst van de overeenkomst

(1) Voor bestellingen via onze onlineshop op https://www.headwave.de gelden de volgende regelingen voor het sluiten van overeenkomsten.

(2) Onze productpresentaties op het internet zijn niet-bindend en vormen geen bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

(3) Na ontvangst van een bestelling in onze online shop gelden de volgende regels: De klant doet een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze online winkel. De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

  1. Selectie van de gewenste goederen,
  2. Voeg de producten toe door op de corresponderende knop te klikken (bv. "Toevoegen aan winkelwagentje", "Toevoegen aan boodschappentas" of iets dergelijks),
  3. Controleren van de gegevens in het winkelmandje,
  4. Roep het besteloverzicht op door op de overeenkomstige knop te klikken (bv. "Ga verder naar kassa", "Ga verder naar betaling", "Naar besteloverzicht" of dergelijke),
  5. Adres- en contactgegevens invoeren/controleren, betalingswijze kiezen, AV en annuleringsvoorwaarden bevestigen,
  6. Sofern die vereinbarte Beschaffenheit der Ware von deren üblichen Beschaffenheit und Verwendungsvoraussetzungen abweicht, Bestätigung einer negativen Beschaffenheitsvereinbarung,
  7. Voltooiing van de bestelling door op de knop "Nu kopen" te drukken. Dit is uw bindende bestelling.
  8. De overeenkomst komt tot stand wanneer u van ons binnen drie werkdagen een orderbevestiging ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres.

(4) In geval van sluiting van de overeenkomst, wordt de overeenkomst gesloten met Headwave GmbH, Marie-E.-von-Humboldt-Str. 35a, 13057 Berlijn, Duitsland.

(5) Voordat de bestelling wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de toezending van alle in verband met de sluiting van het contract vereiste informatie, met name de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden, geschieden per e-mail nadat de bestelling door u in gang is gezet, gedeeltelijk automatisch. Wij slaan de tekst van het contract niet op na het sluiten van het contract.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (b.v. "terugknop" van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig af te breken, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de toezending van alle in verband met de sluiting van het contract vereiste informatie geschiedt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er zich derhalve van te vergewissen dat het door u opgegeven e-mailadres juist is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat deze niet door SPAM-filters wordt tegengehouden.

§ 3 Voorwerp van de overeenkomst en wezenlijke kenmerken van de producten

(1) In het geval van onze online-shop is het voorwerp van het contract:

  1. De verkoop van goederen. De werkelijke aangeboden goederen zijn te vinden op onze artikelpagina's.

(2) Die wesentlichen Merkmale der Ware finden sich in der Artikelbeschreibung. Sofern die vereinbarte Beschaffenheit der Ware von deren üblichen Beschaffenheit und Verwendungsvoraussetzungen abweicht, wird darauf in der Artikelbeschreibung ausdrücklich hingewiesen (negative Beschaffenheitsvereinbarung). Soweit der Kunde seine ausdrückliche Einwilligung in die negative Beschaffenheitsabweichung erteilt hat, definiert diese den Vertragsgegenstand.

§ 4 Prijzen, verzendkosten en levering

(1) De in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De betreffende koopprijs dient vóór levering van het product te worden voldaan (vooruitbetaling), tenzij wij uitdrukkelijk koop op rekening aanbieden. De betalingswijzen die u ter beschikking staan, worden in de onlineshop of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstige knop aangegeven. Tenzij voor de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

(3) Bovenop de vermelde prijzen kunnen verzendingskosten ontstaan voor de levering van producten, tenzij het desbetreffende artikel als vrij van verzendingskosten is aangegeven. De verzendkosten worden u nogmaals duidelijk meegedeeld bij de aanbiedingen, eventueel in het systeem van het winkelmandje en in het besteloverzicht.

(4) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden producten klaar voor onmiddellijke verzending (leveringstermijn: 2-3 dagen na ontvangst van betaling).

(5) Levering geschiedt wereldwijd.

§ 5 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Dit wordt geregeld door onze Annuleringsvoorwaarden.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen is onze aansprakelijkheid voor contractuele plichtsverzuimen en voor onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Indien wij door lichte nalatigheid in gebreke blijven met de prestatie, indien de prestatie onmogelijk is geworden of indien wij een wezenlijke contractuele verplichting niet zijn nagekomen, is de aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende materiële schade en vermogensschade beperkt tot het bedrag van de schade. Schade die te voorzien is en typisch is voor dit soort contracten beperkt. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen. Dit omvat in het bijzonder onze plicht om actie te ondernemen en de contractueel verschuldigde prestatie te leveren, die wordt beschreven in § 3.

§ 8 Contractuele taal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

§ 9 Garantie/klantendienst

(1) De garantie wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.

(2) Als consument wordt u verzocht de geleverde goederen/digitale goederen of de geleverde dienst onmiddellijk na uitvoering van de overeenkomst te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Onze klantenservice voor vragen, klachten en claims is bereikbaar op +4915236401542, bel of WhatsApp.

§ 10 Slotbepalingen/Geschillenbeslechting

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de contractuele betrekkingen tussen de klant en de aanbieder voortvloeien, de vestigingsplaats van de aanbieder.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), waartoe u toegang hebt op https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure.

Headwave GmbH
Marie-Elisabeth-von-Humboldt-Str. 35a
13057 Berlijn
DUITSLAND

Telefoon: +49 152 364 015 42
Mail: hello@headwave.de

Directeur:
Dipl.-Des. Sophie Willborn

Griffie:
Arrondissementsrechtbank Berlijn-Charlottenburg HRB 165451B

BTW-nr.: DE299546288
© Copyright 2022 - Headwave - Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram