Allmänna villkor

§ 1 Tillämplighet, definitioner av begrepp

(1) Headwave GmbH, Marie-E.-von-Humboldt-Str. 35a, 13057 Berlin, Tyskland (nedan: "vi" eller "Headwave") driver en onlinebutik för varor på webbplatsen https://www.headwave.de. Följande allmänna villkor gäller för alla tjänster mellan oss och våra kunder (nedan kallade "kund" eller "du") i den version som gäller vid beställningstillfället, om inte annat uttryckligen överenskommits.

(2) "Konsument" i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. "Företagare: en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion handlar i utövandet av sin kommersiella verksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare, varvid ett juridiskt kompetent partnerskap är ett partnerskap som har kapacitet att förvärva rättigheter och ådra sig skyldigheter.

§ 2 Ingående av avtal, lagring av avtalstexten

(1) Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för beställningar som görs via vår webbshop på https://www.headwave.de.

(2) Våra produktpresentationer på Internet är icke-bindande och inte ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

(3) Vid mottagandet av en beställning i vår webbutik gäller följande regler: Kunden lämnar ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal genom att framgångsrikt slutföra beställningsförfarandet i vår webbutik. Beställningen görs i följande steg:

  1. Val av de önskade varorna,
  2. Lägg till produkterna genom att klicka på motsvarande knapp (t.ex. "Lägg i kundvagnen", "Lägg i kundvagnen" eller liknande),
  3. Kontrollera uppgifterna i varukorgen,
  4. Öppna orderöversikten genom att klicka på motsvarande knapp (t.ex. "Fortsätt till kassan", "Fortsätt till betalning", "Till orderöversikten" eller liknande),
  5. Ange/kontrollera adress- och kontaktuppgifter, välj betalningsmetod, bekräfta allmänna villkor och avbeställningspolicy,
  6. Om den överenskomna kvaliteten på varan avviker från dess vanliga kvalitet och användningsvillkor, bekräftelse av ett negativt kvalitetsavtal,
  7. Slutföra beställningen genom att trycka på knappen "Köp nu". Detta är din bindande beställning.
  8. Avtalet har ingåtts när du inom tre arbetsdagar får en orderbekräftelse från oss till den angivna e-postadressen.

(4) Om avtalet ingås ska det ingås med Headwave GmbH, Marie-E.-von-Humboldt-Str. 35a, 13057 Berlin, Tyskland.

(5) Innan beställningen görs kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet, särskilt beställningsuppgifter, allmänna villkor och avbeställningspolicy, ska ske via e-post efter det att beställningen har utlösts av dig, delvis automatiskt. Vi lagrar inte avtalstexten efter det att avtalet har ingåtts.

(6) Inmatningsfel kan korrigeras med hjälp av vanliga tangentbords-, mus- och webbläsarfunktioner (t.ex. webbläsarens "bakåtknapp"). De kan också korrigeras genom att avbryta beställningsprocessen i förtid, stänga webbläsarfönstret och upprepa processen.

(7) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och framför allt att det inte hindras av SPAM-filter.

§ 3 Avtalets föremål och produkternas väsentliga egenskaper

(1) När det gäller vår webbutik är föremålet för avtalet:

  1. Försäljning av varor. De varor som erbjuds finns på våra artikelsidor.

(2) Varans väsentliga egenskaper framgår av varubeskrivningen. Om den överenskomna kvaliteten på varan avviker från dess vanliga kvalitet och användningsvillkor ska detta uttryckligen anges i artikelbeskrivningen (negativt kvalitetsavtal). I den mån kunden har gett sitt uttryckliga samtycke till den negativa kvalitetsavvikelsen definierar detta föremålet för avtalet.

§ 4 Priser, fraktkostnader och leverans

(1) De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna är totalpriser och inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

(2) Köpeskillingen ska betalas före leverans av produkten (förskottsbetalning), om vi inte uttryckligen erbjuder köp mot betalning. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp i nätbutiken eller i respektive erbjudande. Om inget annat anges för de enskilda betalningsmetoderna ska betalningsfordringarna betalas omedelbart.

(3) Utöver de angivna priserna kan det tillkomma fraktkostnader för leverans av produkter, om inte respektive artikel anges vara fraktfri. Fraktkostnaderna kommer att meddelas tydligt till dig igen på erbjudandena, i förekommande fall i varukorgssystemet och på orderöversikten.

(4) Om inte annat tydligt anges i produktbeskrivningen är alla produkter som erbjuds redo för omedelbar avsändning (leveranstid: 2-3 dagar efter mottagandet av betalningen).

(5) Leverans ska ske över hela världen.

§ 5 Retentionsrätt, kvarstående äganderätt

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.

§ 6 Ångerrätt

Som konsument har du en ångerrätt. Detta regleras av vår Avbokningspolicy.

§ 7 Ansvar

(1) Med följande undantag är vårt ansvar för avtalsbrott och skadegörelse begränsat till uppsåt eller grov vårdslöshet.

(2) Vi är ansvariga utan begränsning vid lätt vårdslöshet i händelse av skada på liv, lem eller hälsa eller vid brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. Om vi är i dröjsmål med utförandet på grund av lätt vårdslöshet, om utförandet har blivit omöjligt eller om vi har brutit mot en väsentlig avtalsförpliktelse, är ansvaret för materiella skador och ekonomiska förluster som uppstår på grund av dessa begränsade till skadans storlek. Skador som kan förutses och som är typiska för denna typ av avtal. begränsad. En väsentlig avtalsförpliktelse är en förpliktelse vars uppfyllande gör det möjligt att genomföra avtalet på ett korrekt sätt, vars överträdelse äventyrar uppnåendet av avtalets syfte och vars uppfyllande du regelbundet kan förlita dig på. Detta omfattar särskilt vår skyldighet att vidta åtgärder och att uppfylla den avtalsenliga skyldigheten, som beskrivs i § 3.

§ 8 Avtalsspråk

Endast tyska är tillgängligt som avtalsspråk.

§ 9 Garanti/kundtjänst

(1) Garantin regleras av de lagstadgade bestämmelserna.

(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart efter avtalets fullgörande kontrollera varan/den digitala varan eller den tillhandahållna tjänsten med avseende på fullständighet, uppenbara fel och transportskador och att snarast möjligt meddela oss och transportören eventuella klagomål. Om du inte följer detta har det naturligtvis ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

(3) Vår kundtjänst för frågor, klagomål och reklamationer är tillgänglig +4915236401542, ring eller WhatsApp.

§ 10 Slutbestämmelser/Tvistlösning av tvister

(1) Tysk lag ska tillämpas. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån som det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs till följd av detta (förmånlighetsprincipen).

(2) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte tillämpas.

(3) Om Kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, ska domstolsland för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållanden mellan Kunden och Leverantören vara Leverantörens säte.

(4) Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR), som du kan nå på följande adress https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. Vi är beredda att delta i ett förlikningsförfarande utanför domstol.

Headwave GmbH
Marie-Elisabeth-von-Humboldt-Str. 35a
13057 Berlin
TYSKLAND

Telefon: +49 152 364 015 42
E-post: hello@headwave.de

Verkställande direktör:
Dipl.-Des. Sophie Willborn

Registreringsdomstol:
Tingsrätten i Berlin-Charlottenburg HRB 165451B

Moms nr: DE299546288
© Copyright 2022 - Headwave - Alla rättigheter förbehållna
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram